Generalforsamling

28. FEBRUAR 2019 KL. 19.30 I KULTURHUSET

Forplejning

Fællesspisning kl. 18.00 – menuen er Flæskesteg med tilbehør til kr. 60.00. Der vil være mulighed for at købe øl og vand. Under middagen vil der være mulighed for hyggelig dialog omkring Kulturhuset og fremtidige visioner for dette fantastiske sted.

Tilmelding til spisning til Mariann Betzer-Poulsen på tlf. 40 53 90 32 – senest 25.02.19

Medlemskab

Der er denne aften mulighed for at tegne medlemskab for de af byens borgere, som ikke er medlem endnu. Hvis man tegner medlemskab, så gælder det for hele år 2019, og det giver samtidig stemmeret til generalforsamlingen. Medlemskab koster kr. 200,00 kr. Nye medlemmer, der melder sig ind på dagen spiser gratis til fællesspisning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Årsberetning
 5. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag (sager der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 7. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
 8. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår
 9. Fastsættelse af dato for medlemsworkshop
  – hvorpå repræsentantskabet dannes, samt funktionsgrupper/
  interesseområder defineres for det kommende år
 10. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer, og valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, og således at 2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer, henholdsvis 3 ud af 7 vælges i lige år, og de øvrige i ulige år. (på valg er Annette Okkerholm og Anette Sørensen)
 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 12. Valg af revisor og revisor suppleant. (på valg er Hans Jørgen Betzer-Poulsen og Jeanette Birkballe)
 13. Eventuelt

Skriv et svar

Luk menu